Algemene voorwaarden

 

 1. De bestellingen ons overgemaakt worden slechts als definitief aanzien na uitdrukkelijke orderbevestiging.
 2. De aanvaarding van de factuur brengt voor de koper de erkenning en aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden met zich mee.
 3. Door de koper gestelde condities, al dan niet onder verwijzing naar eigen standaard voorwaarden, op bestelbons of andere documenten zijn ons slechts tegenstelbaar indien door ons schriftelijk zijn aangenomen.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn onze offertes en prijzen steeds vrijblijvend. De aangegeven leveringstermijnen, leverdata en –periodes worden slechts ten titel van inlichting gegeven en zijn niet bindend.
 5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gaan de aangegeven leveringstermijnen pas in na ontvangst van betaling van het overeengekomen voorschot. Vooropgestelde leverdata of –periodes zijn slechts van toepassing voor zover de klant zijn betalingsverplichtingen tijdig is nagekomen.
 6. De goederen reizen op risico van de koper, onafgezien de wijze van levering.
 7. Eventuele klachten betreffende de geleverde goederen moeten schriftelijk worden meegedeeld binnen de 8 dagen na ontvangst der goederen. Na verloop van die termijn wordt elke levering vermoed te zijn aanvaard.
 8. De firma APC-CONCEPT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade van welke aard ook, ontstaan door gebreken of afwijkingen in materiaal of uitvoering van de goederen.
 9. Eventuele klachten of bezwaren betreffende de facturatie moeten schriftelijk bij ons worden ingediend binnen 8 dagen na ontvangst der factuur. Na verloop van die termijn wordt elke factuur vermoed te zijn aanvaard.
 10. APC-CONCEPT aanvaardt geen terugzendingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Aanvaarde terugzendingen dienen franco te geschieden.
 11. Annulatie van bestellingen is slechts mogelijk na schriftelijk akkoord van de firma APC-CONCEPT, voor onbeschadigde voorraadartikelen in originele verpakking.
 12. Alle facturen zijn betaalbaar op de zetel van de vennootschap of op onze bankrekening. Een wissel of welke andere betalingsmodaliteit ook kan niet beschouwd worden als afwijking op deze bepaling of als schuldvernieuwing.
 13. Bij gebreke aan betaling binnen de dertig dagen te rekenen vanaf de datum van de factuur is, zonder dat daartoe ingebrekestelling is vereist, moratoire intrest verschuldigd berekend op basis van de intrestvoet voorzien in artikel 5 alinea 2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de strijd tegen de vertraging in betaling binnen de commerciele transacties, vermeerderd met 2 %, deze intrest te rekenen vanaf de datum van de factuur.
 14. Het niet betalen der facturen binnen de dertig dagen vanaf de datum van de factuur, maakt de betaling van alle andere verschuldigde bedragen onmiddellijk eisbaar en veroorlooft ons alle lopende overeenkomsten als verbroken te beschouwen.
 15. Alle administratieve kosten die voortvloeien uit de inning van vervallen factuurbedragen vallen ten laste van de klant.
 16. Wij behouden ons met name het recht voor om per verzonden betalingsherinnering een forfaitaire administratiekost aan te rekenen van €  10.00.
 17. Ingeval de koper na afloop van 8 dagen te rekenen vanaf de datum van verzending van een hem per aangetekende brief toegezonden ingebrekestelling in gebreke is gebleven het factuurbedrag te voldoen, wordt dat bedrag bij wijze van forfaitair strafbeding verhoogd met 15 % dit evenwel met een minimum van € 50.00.
 18. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de gefactureerde waarde.
 19. Voor facturen met een totaalbedrag lager dan € 25.00 worden € 7.50 administratiekosten aangerekend.
 20. Na het verstrijken van de vooropgestelde levertermijn en na kennisgeving door de verkoper dat de bestelde goederen beschikbaar zijn voor afhaling of levering, dienen de goederen onverwijld te worden afgenomen.
 21. Ingeval de afhaling of levering van de goederen op verzoek van de klant wordt uitgesteld ten opzichte van de vooropgestelde levertermijn, dan heeft de verkoper het recht de bestelde goederen in rekening te brengen en stockagekosten aan te rekenen.
 22. Ingeval de koper weigert verkochte koopwaren in ontvangst te nemen, zal de verkoper over de mogelijkheid beschikken zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling de verkoopovereenkomst te verbreken. In dit geval zal de koper gehouden zijn tot betaling van een forfaitaire schadeloosstelling gelijk aan 30 % van de verkoopprijs.
 23. Klachten over een hersteld onderdeel of een herstelt toestel dienen door de klant binnen de 48 uren na in ontvangst name van de goederen per aangetekend schrijven aan de firma APC-CONCEPT gemeld te worden. Zo niet, vervalt het recht op verhaal.
 24. Voor de regeling van geschillen en betwistingen zijn uitsluitend de Rechtbanken van Oudenaarde bevoegd.
 25. Door de algemene voorwaarden te aanvaarden geeft men rechtstreeks akkoord om deze gegevens te gebruiken voor nieuwsbrieven en dergelijke.